ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Fogalmak:

 

Megrendelő: az a természetes-, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki a Szolgáltatótól Árajánlatot kér, ill. az Árajánlatot írásban elfogadja, és a szolgáltatást ez által megrendeli.

Szolgáltató: Rutai Enikő (adószám: 54921968-1-33, cím: 2234 Maglód, Lövéte u. 23/1., telefonszám: +3620 362 2909, e-mail cím: eniko.rutai@tr-design.hu), a www.tr-design.hu honlap üzemeltetője, a szolgáltatást nyújtó személy

Árajánlat: A Szolgáltató által elektronikus úton létrehozott dokumentum, mely tartalmazza a Megrendelő igényei alapján kialakított, a Szolgáltatásért fizetendő ár mértékét, a szolgáltatás részletes tartalmát, a szállítási határidőt, ill. opcionálisan egyéb egyedi feltételeket.

Megrendelés: A Megrendelő írásban tett nyilatkozata az Árajánlat elfogadásáról.

Szerződés: A Szolgáltató Árajánlatának, Megrendelő általi írásos elfogadó nyilatkozata szerződéskötésnek minősül. Az így létrejövő Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF, és az kizárólag ezzel együtt érvényes.

Általános szerződési feltételek (rövidítve ÁSZF): A jelen dokumentum, mely tartalmazza a Szerződés – a szerződéskötés során nem részletezett – feltételeit. Jelen szerződési feltételeket Megrendelő, a Megrendeléssel egyidejűleg magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Szolgáltatás: A Szolgáltató által – Megrendelő részére - nyújtott szolgáltatás, mely az árajánlatban kerül részletezésre.

Mű: A Szolgáltatás nyújtása során létrejött, szerzői jogi oltalom alatt álló szellemi termék, melyhez kapcsolódóan a hozzá fűződő szerzői vagyoni és nem vagyoni jogok minden esetben a Szolgáltatót illetik meg.

Szolgáltatási díj: Az Árajánlatban meghatározott, a Szolgáltatás teljesítését követően, Megrendelő által fizetendő összeg.

Felek: Megrendelő és Szolgáltató együttesen.

Harmadik fél: Bármely természetes-, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki nem a Megrendelő és nem a Szolgáltató.

Eltérő megállapodás: Amennyiben Felek a Szerződés megkötése folyamán a jelen ÁSZF-től eltérő feltételekben állapodnak meg, abban az esetben a Szerződésben foglalt feltételeket kell figyelembe venni, és az azzal egyenrangú – jelen ÁSZF-ben foglalt – feltételeket figyelmen kívül hagyni.

Vis major: Súlyos környezeti katasztrófa (árvíz, földrengés, cunami, stb.), vagy háború, mely által az érintett Fél önhibáján kívül képtelenné válik a Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni.

 

 1. Általános rendelkezések

 

 • A Szerződés tárgyát képező Szolgáltatás, az ahhoz tartozó valamennyi dokumentációval együtt, az ezekhez kapcsolódó minden személyhez fűződő és vagyoni jog jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltatásban foglaltak, továbbá az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció a szerzői jog oltalma alatt áll, annak felhasználása a jelen Szerződésben biztosított feltételek mellett, az itt meghatározott terjedelemben lehetséges.

 

1.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. A Szolgáltató legkésőbb 30 nappal a megváltozott ÁSZF hatálybalépése előtt e-mailben értesíti Megrendelőt a tervezett változásokról. A változtatás hatálybalépéséhez szükséges a Megrendelő jóváhagyása. Amennyiben az értesítést követő 30 napon belül a Megrendelő nem kifogásolja a változtatást, úgy azok automatikusan hatályba lépnek. Amennyiben a Megrendelő kifogással él, úgy az eredeti ÁSZF marad hatályban és a Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt a jóváhagyás megtagadásának következményeiről.

 

1.3. Megrendelő kijelenti, hogy Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát megismerte, és elfogadja. Az adatvédelmi nyilatkozat az alábbi linken érhető el: www.tr-design.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

 

 1. A Szolgáltatások általános bemutatása

 

2.1. Szolgáltató elsősorban az alábbi szolgáltatásokat nyújtja (nem korlátozva ezzel, a felsoroltaktól eltérő szolgáltatás nyújtásának lehetőségét):

 

 • Grafikai tervezés
 • Logó-, és arculat készítés
 • Kiadványszerkesztés
 • Web design

 

 1. A Megrendelés menete

 

3.1. Megrendelő elküldi árajánlat kérését, írásban Szolgáltató elektronikus elérhetőségére, melyben minimálisan az alábbi paraméterek részletezése szükséges: igényelt szolgáltatás jellege, a megrendelni kívánt szolgáltatás elvégzéséhez szükséges alapvető technikai paraméterek, megrendelői igények, Megrendelő elérhetőségei (minimum: e-mail cím, telefonszám), szolgáltatás elvégzésének igényelt szállítási határideje.

 

3.2. Szolgáltató, a beérkezett árajánlat kérés alapján, legkésőbb 48 órán belül visszajelez Megrendelő részére. A visszajelzés elektronikus úton történik. A visszajelzés tartalmazhat Árajánlatot, vagy amennyiben a Megrendelő előzetes igényei alapján Árajánlat nem adható, Szolgáltató kérheti Megrendelőt további paraméterek megadására. Ebben az esetben a visszajelzés újabb 48 órán belül esedékes, azzal a feltétellel, hogy ezt a határidőt a Megrendelő válaszadásáig eltelt idő hosszabbítja. Szolgáltató jogosult az Árajánlat adást a visszajelzés során meg is tagadni, amennyiben a Megrendelő olyan igényeket támaszt Szolgáltatóval szemben, amelyek:

 

 1. a) Szolgáltató részéről nem kivitelezhetőek (technikai okok, vagy az igényelt határidő miatt)
 2. b) Bármilyen hatályos jogszabályba ütköznek

 

 • Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő a Szolgáltatás minden részletében megállapodtak, Szolgáltató elektronikus úton, írásba foglalt Árajánlatot küld Megrendelő részére. Az Árajánlat minden esetben tartalmazza az elvégzendő szolgáltatás részleteit, a szállítási határidőt, a szolgáltatás árát, valamint az ajánlat érvényességét. Szolgáltató csak az érvényességi időn belül köteles elfogadni Megrendelő Megrendelését az Árajánlatban szereplő paraméterekkel. Amennyiben a Megrendelés az érvényességi időn túl történik, az esetben Szolgáltató jogosult az Árajánlatot módosítani. A módosított Árajánlat elfogadásának menete megegyezik az Árajánlat elfogadásának menetével. Felek megállapodnak, hogy egymással a kapcsolatot elsődlegesen elektronikusan (e-mailben) tartják. Kijelentik továbbá, hogy az egymásnak küldött e-maileket a küldő Fél hivatalos jognyilatkozatának tekintik.

 

 • Amennyiben Megrendelő a Szolgáltatást érvényesen megrendeli, ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy ezáltal közte és a Szolgáltató között szerződés jön létre, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

 • A Szerződés létrejöttével, Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató online vagy offline anyagaiban referenciaként hivatkozzon a Megrendelőre.

 

 • Amennyiben Megrendelő a folyamatban lévő teljesítés közben jelentős módosítást szeretne, abban az esetben a Szolgáltató a teljesítést megszakítja. Miután Megrendelő részletesen tájékoztatta Szolgáltatót a jelentős módosítási igényeiről, Szolgáltató ennek megfelelő módosított Árajánlatot készít, az igények pontosítását követő 48 órán belül. Amennyiben Megrendelő elfogadja a módosított Árajánlatot, akkor az abban foglaltaknak megfelelően folytatódik tovább a teljesítés. Amennyiben Megrendelő nem fogadja el a módosított Árajánlatot, akkor automatikusan érvénybe lép a már elfogadott eredeti Árajánlat, azonban annak teljesítési határideje a teljesítés szünetelésének idejével automatikusan meghosszabbodik.

 

 1. A Megrendelő kötelezettségei, felelőssége

 

4.1. A Megrendelő köteles a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre.

 

4.2. Megrendelő köteles tartózkodni a Szerződés és a jelen ÁSZF tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

4.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő kártérítési és sérelemdíj fizetési kötelezettséggel tartozik, mely a kapcsolódó Szerződésben meghatározott Szolgáltatási díj mértékének kétszerese.

 

4.4. A jelen ÁSZF 6. pontjában foglalt felhasználási engedélyre vonatkozó rendelkezések megszegése és az ebből eredő jogosulatlan felhasználás esetén a Megrendelő tartozik sérelemdíjat megfizetni a Szolgáltatónak, mely a kapcsolódó Szerződésben meghatározott Szolgáltatási díj mértékének tízszerese. A Szolgáltató jogosult ezen felül követelni a Megrendelőtől a jogosulatlan felhasználással okozott kára megtérítését is.

 

 1. Díjfizetés

 

5.1. Szolgáltató a Szolgáltatásért fizetendő díj mértékét az Árajánlatban határozza meg, Megrendelő pedig a Megrendeléssel egyidejűleg fogadja azt el. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás teljesítését követően, az Árajánlatban meghatározott díjat kell a Szolgáltató részére megfizetnie.

 

5.2. A Szolgáltatás teljesítését követően jogosult a Szolgáltató az elvégzett munkáról a számlát haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kiállítani. A számla fizetési határideje – Eltérő megállapodás hiányában – a kiállítás dátumától számított 15 naptári nap.

 

5.3. Amennyiben a Szolgáltatás ellenértéke az esedékességtől számított 45 napon belül sem érkezik meg a Szolgáltató számlájára, úgy a szerződés megszűnik és a Megrendelő, a meg nem fizetett Szolgáltatási díjon felül, meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettséggel is tartozik a Szolgáltatónak, mely a meg nem fizetett Szolgáltatási díj 15%-a.

 

 1. Felhasználási engedély

 

6.1. A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint nem kizárólagos, azonban időben és területileg korlátlan felhasználási jogot enged a Megrendelő részére a Szerződés tárgyát képező Mű tekintetében. Megrendelő jogosult tehát a Művet az átvett formában korlátlanul felhasználni, nem jogosult azonban sem átdolgozni, sem Harmadik fél részére átruházni.

 

6.2. A 6.1. pontban részletezett felhasználási engedély életbe lépésének feltétele a Szolgáltatási díj maradéktalan megfizetése.

 

 1. A szerződés tartama, megszűnése

 

7.1. A Szerződés, annak teljesítésével, és Szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg automatikusan megszűnik.

 

7.2. A Szerződést a Megrendelő bármikor, egyoldalú írásbeli felmondással felmondhatja azzal, hogy az elvégzett munkával arányos Szolgáltatási díjat Szolgáltató részére megfizetni köteles.

 

 • A Szerződést a Szolgáltató azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha a Megrendelő a Szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben foglaltak megszegésével súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a szerzői jogra és a felhasználás terjedelmére vonatkozó rendelkezések megsértése.

 

 • A Felek a Szerződést, közös megállapodás alapján, írásban, az általuk közösen meghatározott feltételekkel módosíthatják vagy szüntethetik meg.

 

 • A szolgáltatatási díj megfizetésének elmaradása esetén a Szerződés az 3. pontban foglaltaknak megfelelően szűnik meg.

 

 • Vis major esetén, amennyiben az nem hárul el/hárítható el 30 napon belül, a Szerződés megszűnik, és a Feleknek nem keletkezik kötelezettsége egymás irányába. Azonban ennek feltétele, hogy Vis major bekövetkezése esetén, az érintett Fél köteles haladéktalanul, de maximum 24 órán belül tájékoztatni a másik Felet.

 

 1. A Szolgáltató felelőssége

 

8.1. A Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy az általa készült Mű jogtiszta, és hogy a Megrendelői igényei alapján készíti.

 

8.2. A Szolgáltató garanciát vállal továbbá arra, hogy a Szolgáltatás nyújtásához megfelelő képzettséggel és szakértelemmel rendelkezik, és munkáját legjobb tudása szerint, a hatályos jogszabályok betartása mellett végzi.

 

 • Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek abból adódnak, hogy Megrendelő a Szolgáltatóval valótlan adatokat közölt, vagy bármely más módon félrevezette.

 

 • Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa üzemeltetett honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

 

 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa esetlegesen okozott károkért fennálló felelősségét a kapcsolódó Szerződésben meghatározott Szolgáltatási díj összegében korlátozza.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

9.1. Felek mindazokat az információkat, dokumentumokat és adatokat, amelyekhez a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan bármilyen formában hozzájutottak, üzleti titoknak tekintik és csak saját belső tevékenységi körükben használhatják fel és Harmadik fél részére azokat semmilyen formában át nem adhatják, és nyilvánosságra nem hozhatják, kivéve azokat az eseteket, amelyekben hatályos jogszabály erről másképp rendelkezik, illetve kivéve a jelen ÁSZF 3.5. pontjában részletezett referenciaként történő megjelölést.

 

9.2. Amennyiben a Szerződés vagy jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen lenne, az a Szerződés és a jelen ÁSZF többi pontjainak érvényességét nem érinti.

 

 • A Szerződésre és a jelen ÁSZF-re a magyar jogot kell alkalmazni. Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az egyéb idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

9.4. Felek kijelentik, hogy az esetleges vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kívánják rendezni, azonban amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, az esetben a jogviták elbírálása Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.


Az ÁSZF teljes tartalma letölthető pdf-ben ITT!